Kuladalli Keelyavudo Song Lyrics - Sathya Harishchandra

Kuladalli Keelyavudo, Huchappa! Mathadalli Melyavudo Hutti sayuva halu manusa manusana madhye Keelyavudu Melyavudu (3 times)

Thilaka ittare swargavu sigadhu (2 times) Vibuthi balidhare kailasa baradu (2 times) Itta gandha budhi naama (2 times) Chatta hatthalu nirnaama

Kuladalli Keelyavudo, Huchappa! Mathadalli Melyavudo Hutti sayuva halu manusa manusana madhye Keelyavudu Melyavudu

Shaivarigella shiva doddavanu Vaishnavarige hari sarvottamanu (2 times) Utthama madhyama adhamarellaru Ditriditri ditriditri ditriditri ditriditri Utthama madhyama adhamarellaru Satha mele samaraguvaro

Kuladalli Keelyavudo, Huchappa! Mathadalli Melyavudo Hutti sayuva halu manusa manusana madhye Keelyavudu Melyavudu (3 times)